top of page

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen Zásady ochrany osobních údajů) se vztahují na veškeré informace, které www.hutsulkoni.com, nacházející se na - hutsulkoni.com, může o Uživateli získat při používání stránky www.hutsulkoni.com

 1. DEFINICE POJMŮ

1.1 V těchto Zásadách ochrany osobních údajů se používají následující podmínky:

1.1.1. „Správa webu hutsulkoni.com  (dále jen „Správa stránek“) „- pověření pracovníci ke správě stránek, jednající jménem Kinney Hikes in the Carpathians, kteří organizují a zpracovávají osobní údaje, jakož i určují účely zpracování osobních údajů, složení osobních údajů zpracovávat, úkony nebo provozovat osobní údaje.

1.1.2. „Osobní údaje“ – jakékoli informace týkající se přímo či nepřímo identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (subjektu osobních údajů).

1.1.3. „Zpracování osobních údajů“ – jakákoli akce (operace) nebo soubor úkonů (operací) prováděné s použitím nebo bez použití automatizačních prostředků s osobními údaji, včetně shromažďování, evidence, systematizace, shromažďování, ukládání, upřesňování (aktualizace, změny), vytěžování, používání, přenos (distribuce, poskytování, zpřístupňování), depersonalizace, blokování, výmaz, likvidace osobních údajů.

1.1.4. „Důvěrnost osobních údajů“ – povinný požadavek, aby Správce nebo jiná osoba, která má přístup k osobním údajům, nedovolila jejich šíření bez souhlasu subjektu osobních údajů nebo existence jiného právního důvodu.

1.1.5. „Uživatelem webu www.hutsulkoni.com je osoba, která má přístup na web přes internet a používá web hutsulkoni.com.

1.1.6. Cookies jsou malá data odeslaná webovým serverem a uložená v počítači uživatele, která webový klient nebo webový prohlížeč odešle webovému serveru pokaždé v požadavku HTTP při pokusu o otevření stránky příslušného webu.

1.1.7. „IP adresa“ je jedinečná síťová adresa uzlu v počítačové síti postavené na protokolu IP.

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

2.1. Používání stránek Horse Hiking in Carpathians Uživatelem znamená souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami zpracování osobních údajů Uživatele.

2.2. V případě nesouhlasu s podmínkami Zásad ochrany osobních údajů musí Uživatel přestat používat webovou stránku VAP.

2.3 Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na hutsulkoni.com. www.hutsulkoni.com není kontrolována a není odpovědná za stránky třetích stran, na které může uživatel přejít na odkazy dostupné na stránce hutsulkoni.com.

2.4. Správa stránek neověřuje správnost osobních údajů poskytnutých Uživatelem stránek www.hutsulkoni.com.

 1. PŘEDMĚT ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Tyto Zásady ochrany osobních údajů stanovují povinnosti Správy stránek Horse Hiking in Karpaty o mlčenlivosti a zajištění ochrany osobních údajů, které Uživatel poskytne na žádost Správy stránek při registraci na Horse Hiking v Karpatské stránky nebo při objednávce.

3.2. Osobní údaje povolené ke zpracování podle těchto Zásad ochrany osobních údajů poskytuje uživatel vyplněním registračního formuláře pro www.hutsulkoni.com v sekci registrace a obsahuje následující informace:

3.2.1. Celé jméno Uživatele

3.2.2. kontaktní telefonní číslo Uživatele

3.2.3. emailová adresa

3.3. VAP chrání data, která se automaticky přenášejí při prohlížení reklamních jednotek a při návštěvě stránek, které mají nainstalovaný statistický systémový skript ("pixel"):

 • IP adresa;

 • informace z cookies;

 • informace o prohlížeči (nebo jiném programu, který přistupuje k reklamě);

 • přístupová doba;

 • adresa stránky, na které se reklamní jednotka nachází;

 • referrer (adresa předchozí stránky).

3.3.1. Zakázání souborů cookie může mít za následek nemožnost přístupu k částem webu www.hutsulkoni.com, které vyžadují autorizaci.

3.3.2. www.hutsulkoni.com sbírá statistiky o IP adresách svých návštěvníků. Tyto informace se používají k identifikaci a řešení technických problémů, ke kontrole zákonnosti finančních plateb.

3.4. Jakékoli další osobní údaje neuvedené výše (historie nákupů, používané prohlížeče a operační systémy atd.) podléhají bezpečnému uložení a nešíření, s výjimkou případů uvedených na str. 5.2. a 5.3. těchto Zásad ochrany osobních údajů.

 1. ÚČELY SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH INFORMACÍ UŽIVATELŮ

4.1. Osobní údaje Uživatelské správy stránek Jízda na koni v Karpatech mohou být použity pro:

4.1.1. Identifikace Uživatele registrovaného na webu VAP pro objednání a (nebo) uzavření Smlouvy o koupi a prodeji zboží na dálku s VAP.

4.1.2. Poskytování přístupu Uživateli k personalizovaným zdrojům www.hutsulkoni.com.

4.1.3. Vytváření zpětné vazby s Uživatelem, včetně zasílání upozornění, dotazů týkajících se využití stránky Kinney Hiking Site v Karpatech k poskytování služeb, zpracování dotazů a požadavků od Uživatele.

4.1.4. Určení polohy uživatele pro zajištění bezpečnosti, zabránění podvodu.

4.1.5. Potvrzení pravosti a úplnosti osobních údajů poskytnutých Uživatelem.

4.1.6. Vytvoření účtu pro nákupy, pokud Uživatel souhlasil s vytvořením účtu.

4.1.7. Oznámení Uživatele stránek Horská turistika v Karpatech o stavu Řádu.

4.1.8. Zpracování a příjem plateb, potvrzení o dani nebo daňové zvýhodnění Uživatelem.

4.1.9. Poskytování efektivní zákaznické a technické podpory uživateli v případě problémů souvisejících s používáním www.hutsulkoni.com.

4.1.10. Poskytování Uživateli s jeho souhlasem, aktualizací produktů, speciálních nabídek, informací o cenách, newsletterů a dalších informací jménem Kinney Hikes in the Carpathians.

4.1.11. Realizace reklamních aktivit se souhlasem Uživatele.

 1. ZPŮSOBY A PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Zpracování osobních údajů Uživatele je prováděno bez časového omezení, jakýmkoli zákonným způsobem, a to i v informačních systémech osobních údajů s využitím prostředků automatizace nebo bez použití těchto prostředků.

5.2. Uživatel souhlasí s tím, že Správa stránek má právo předat osobní údaje třetím osobám, zejména kurýrním službám, poštovním organizacím, telekomunikačním operátorům, a to výhradně za účelem splnění objednávky uživatele zadané na stránce www.hutsulkoni.com.

5.3. Osobní údaje Uživatele mohou být předány oprávněným orgánům státní moci Ukrajiny pouze z důvodů a způsobem stanoveným právními předpisy Ukrajiny.

5.4. V případě ztráty nebo zpřístupnění osobních údajů informuje Správa stránek Uživatele o ztrátě nebo zpřístupnění osobních údajů.

5.5. Správa stránek přijímá nezbytná organizační a technická opatření k ochraně osobních údajů Uživatele před neoprávněným nebo náhodným přístupem, zničením, pozměňováním, blokováním, kopírováním, šířením, jakož i jiným protiprávním jednáním třetích osob.

5.6. Správa stránek společně s Uživatelem přijímá veškerá nezbytná opatření, aby zabránila ztrátám nebo jiným negativním důsledkům způsobeným ztrátou nebo zpřístupněním osobních údajů Uživatele.

 1. POVINNOSTI STRAN

6.1. Uživatel musí:

6.1.1. Poskytněte informace o osobních údajích nutných k používání www.hutsulkoni.com.

6.1.2. Aktualizovat, doplnit poskytnuté informace o osobních údajích v případě změny těchto informací.

6.2. Správa webu je povinna:

6.2.1. Používejte získané informace výhradně pro účely uvedené v odstavci 4 těchto Zásad ochrany osobních údajů.

6.2.2. Pro zajištění důvěrnosti důvěrných informací nezveřejňovat bez předchozího písemného souhlasu Uživatele, jakož i neprodávat, nevyměňovat, nezveřejňovat či jinak nesdělovat předané osobní údaje Uživatele, s výjimkou p.p. 5.2. a 5.3. těchto Zásad ochrany osobních údajů.

6.2.3. Přijměte opatření k ochraně soukromí osobních údajů Uživatele v souladu s postupem běžně používaným k ochraně těchto informací ve stávajícím podnikání.

6.2.4. Blokovat osobní údaje vztahující se k příslušnému Uživateli od okamžiku podání žádosti nebo žádosti Uživatele nebo jeho zákonného zástupce nebo pověřeného orgánu ochrany práv subjektů osobních údajů po dobu ověření, v případě nepřesných osobních údajů nebo protiprávního jednání .

 1. ODPOVĚDNOST STRANY

7.1. Za ztráty vzniklé Uživateli v souvislosti se zneužitím osobních údajů odpovídá v souladu se zákony Ukrajiny správa stránek, která nesplnila své povinnosti,  kromě případů poskytnutých p. 5.2., 5.3. a 7.2. těchto Zásad ochrany osobních údajů.

7.2. V případě ztráty nebo prozrazení důvěrných informací nenese správa stránek odpovědnost, pokud tyto důvěrné informace:

7.2.1. Stal se veřejným majetkem, než byl ztracen nebo zveřejněn.

7.2.2. Byl přijat od třetí strany předtím, než byl přijat správou webu.

7.2.3. Byl zveřejněn se souhlasem Uživatele.

 1. ŘEŠENÍ SPORŮ

8.1. Před podáním žaloby ve sporech vyplývajících ze vztahu mezi Uživatelem stránky Kinney Hikes in the Carpathians a Správou stránky je povinné podat žalobu (písemný návrh na dobrovolné řešení sporu).

8.2 Příjemce reklamace do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace písemně oznámí reklamaci výsledek reklamace.

8.3. Pokud nedojde k dohodě, bude spor postoupen soudnímu orgánu v souladu s platnými právními předpisy Ukrajiny.

8.4. Na tyto Zásady ochrany osobních údajů a vztah mezi Uživatelem a Správou stránek se vztahují aktuální právní předpisy Ukrajiny.

 1. DODATEČNÉ PODMÍNKY

9.1. Administrace stránek má právo provádět změny těchto Zásad ochrany osobních údajů bez souhlasu Uživatele.

9.2. Nové Zásady ochrany osobních údajů vstoupí v platnost okamžikem jejich zveřejnění na webových stránkách www.hutsulkoni.com, pokud nová verze Zásad ochrany osobních údajů nestanoví jinak.

9.3. Všechny návrhy nebo dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů je třeba nahlásit v sekci KONTAKTY.

9.4. Aktuální Zásady ochrany osobních údajů jsou zveřejněny na stránce „hutsulkoni.com/privacy/“.

bottom of page